Directors and executives / Organizational Structures - CORPORATE PROFILE

Directors and executives

Chairman
Takashi Kashihara
President, C.E.O
Noboru Okubo
Directors
Shingo Akiyama
Senior Executive Managing Officer, Headquarters General Manager, Corporate Planning & Administrative Headquarters
Shoichiro Takai
Director, Executive Managing Officer, Vice Headquarters General Manager, Sales Headquarters
Kikuchi Masao
Executive Officer, Division General Manager, Sales Headquarters Educational Facilities Division
Toshiji Hayashi
Executive Officer, Vice Headquarters General Manager, Corporate Planning & Administrative Headquarters
Hidenori Hirose
Director
Kuniharu Takemata
Director
Senior Executive Officer
Toyotsugu Miyamura
Masami Miyoshi
Masahiro Tsuchiya
Executives
Hideto Iwase
Nobuhiko Hirayama
Katsumi Fumuro
Yuji Yoshinaga
Yoshihiro Takahashi
Keiji Takasaki
Satoshi Koyanagi
Akio Shirakata
Hideo Sakaguchi
Seigo Okano
Permanent auditors
Koji Goto
Yasuhiro Tamura
Yuji Sumitomo
Part-time Auditor
Tsutomu Nobechi
(Representative of Grant Thornton Taiyo ASG LLC)

Organizational structure